Facility Manager

Voor onze opdrachtgever in de regio Rotterdam zijn wij op zoek naar een ervaren

Facility Manager

Als Facilitair Manager voer je Plan-, voortgang,- en beoordelingsgesprekken met je collega’s en contractpartners/leveranciers. Daarnaast zorg je voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. De Facilitair Manager weet wat het is om direct en indirect feedback te ontvangen en vertaalt dit in ontwikkelpunten voor zichzelf.

De Facilitair Manager heeft aandacht voor het milieu en is operationeel verantwoordelijk voor het beheren van het milieu- en kwaliteitszorgsysteem. Je signaleert milieurisico’s en bent continu alert op mogelijkheden ter verbetering hiervan. Vanuit deze rol zorg je ook dat je onderaannemers in huis hier actief op toezien. Je bent financieel verantwoordelijk voor de exploitatie en verzorgt managementrapportages. Naast de genoemde KAM-verantwoordelijkheden is Informatieveiligheid een continue aandachtspunt. Je waakt voor risico’s en tracht deze dusdanig te borgen en hiermee te voorkomen voor de toekomst. Als Facilitair Manager speel je een belangrijke rol bij kennisuitwisseling, marktgericht en commercieel denken. Je bouwt en onderhoudt je eigen netwerk binnen de facilitaire- en PPS-werelden met de klant. Je laat zien dat je ‘ambassadeur’ bent van de facilitaire organisatie.

Je beschikt over de onderstaande competenties:

 1. Samenwerken

Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of een probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.

 • Steunt de voorstellen van anderen en bouwt daarop voort als het erom gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen.
 • Zet zich in voor het bereiken van win-win oplossingen.
 • Laat anderen delen in jouw kennis.
 • Blijft betrokken, blijft ook meedenken als de eigen doelstellingen al bereikt zijn.
 1. Resultaatgerichtheid

Gericht zijn op het vertalen en concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten conform tijdpad, normen en afspraken.

 • Communiceert het belang van continu verbeteren van het prestatieniveau.
 • Grijpt in bij tegenvallende resultaten.
 • Stelt het onderwerp kwaliteit regelmatig ter discussie.
 1. Betrokkenheid

Zich verbonden voelen met en loyaal zijn aan de organisatie en het werk.

 • Toont enthousiasme en inzet.
 • Heeft als basishouding een grote betrokkenheid als het gaat om kwaliteit, arbo, milieu en informatieveiligheid.
 • Zoekt verantwoordelijkheid en uitdaging.
 • Benadert problemen als kansen voor verbetering.
 • Stimuleert de betrokkenheid van anderen.
 • Heeft geen negen tot vijf mentaliteit, heeft durf en lef en is zelfstandig
 1. Plannen en organiseren

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken.

 • Schept randvoorwaarden om de zaken ordelijk en efficiënt af te werken.
 • Stelt relevante prioriteiten.
 • Houdt rekening met zaken die op de lange termijn spelen.
 • Schakelt anderen in, rekening houdend met hun bekwaamheid en interesse.
 • Past plannen aan, aan gewijzigde inzichten en omstandigheden, houdt daarbij de oorspronkelijke doelen voor ogen.
 1. Communicatieve vaardigheden

Communiceren met de betrokkenen partijen.

 • Luisteren
 • Doorvragen (open vragen stellen; wat?, waar?, hoe?)
 • Mondelinge communicatie
 • Schriftelijke vaardigheden
 1. Ondernemen

Signaleren en zakelijk afwegen van kansen bij de klant zowel voor bestaande als nieuwe producten/diensten; het initiatief nemen en risico’s aangaan teneinde voordeel te behalen.

 • Houdt rekening met de sterktes en zwaktes van de concurrentie.
 • Ziet kansen in de markt en onderneemt actie.
 • Handelt in het algemeen anticiperend in plaats van afwachtend.
 • Is pro-actief in zichzelf en de organisatie profileren. Tijdens de werkzaamheden en door het bijwonen van bijeenkomsten.
 1. Leidinggeven

Richting en sturing geven aan de medewerkers in het kader van hun taakvervulling; stijl en methoden van leidinggeven aanpassen aan de betrokken medewerker/groep medewerkers en de situatie.

 • Kijkt op afstand mee en geeft assistentie en richting wanneer nodig.
 • Geeft grenzen aan met consequenties.
 • Verlangt prestaties en communiceert dat duidelijk.
 • Bevordert zelfstandigheid en zelfvertrouwen.
 • Toont aandacht voor goede prestaties van medewerkers.
 • Geeft feedback op het juiste moment.
 • Je kunt kennis- en competentiemanagement toepassen.

Kennisgebieden

 1. Juridische kennis

Als Facilitair Manager beschik je over voldoende juridische kennis.

 • Je kent het contract met de klanten men met de leveranciers
 • Je beschikt over kennis van wet- en regelgeving.
 • Je kunt risico’s en consequenties goed inschatten.
 • Je bent bevoegd om contracten te tekenen.
 1. Financiële kennis

Als Facilitair Manager beschik je over financiële kennis.

 • Budgetten en begrotingen opstellen en controleren.
 • Inzicht in kosten.
 • Kostprijsberekeningen maken
 1. Contract kennis

Als Facilitair Manager beschik je over contract kennis.

 • Je kunt het contract verlaten naar een dienstverleningsplan
 • Je kunt risico’s en consequenties goed inschatten.
 • Je kunt de contracten vertalen naar de praktijk
 • Je kent het primaire proces van de kant en kan daardoor inschatten wat er belangrijk is.
 1. Facilitaire en PPS-kennis

Als Facilitair Manager beschik je over algemene facilitaire kennis en kennis van PPS.

 • Je hebt ruime ervaring met Facilitair Management en Financiën.
 • Je kent de verschillen tussen PPS en traditioneel aanbesteden
 • Je kent de mogelijke contract- en structuurvormen van consortia.

Locatie

Regio Rotterdam